| 30 مهر 1399
En | 


شرح وظايف اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

 • بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي ستاد استان و شهرستانها  مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارشهاي دوره اي
 • تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاد استان و شهرستانها و كاركنان  براساس  بازرسي هاي انجام شده .
 • اجراي دستورالعملهاي ارزيابي عملكرد و تكميل  فرمهاي  مربوط به تهيه مستندات لازم
 • دريافت شكايتهاي حضوري و مكتوب مردم (مراجعين )از واحدهاي ستاد استان و شهرستانها و كار كنان
 • بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي ب منظور پاسخگوئي به شاكي .
 • بررسي و پاسخگوئي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي
 • رسيدگي به شكايات پس از اطمينان از صحت مفاد وپاسخگوئي به آن عنداللزوم از طريق اداره روابط عمومي و جمع بندي و تجزيه و تحليل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول .
 • راه اندازي واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي ، نظارت بر فعاليت آنها و ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام كليه وظائف تعيين شده .
 • ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد ، كارايي و اثر بخشي برنامه هاي اداره كل و واحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش  تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع.
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي مستمر و دوره اي و يا مواردي از واحدهاي شهرستاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه هاي ستور العمل  ها و ضوابط و شاخصهاي اختصاصي وزارت متبوع .
 • تهيه گزارش در فواصل مختلف از عملكرد و ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه.

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :