| 30 مهر 1399
En | 


شرح وظايف اداره برنامه و بودجه:

 • تهيه و تنظيم گزارش پيش‌بيني اعتبارات موردنياز در چهارچوب برنامه‌هاي اجرايي تدوين شده.
 • انجام امور مربوط به تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه.
 • تهيه و تنظيم بودجه‌هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
 • تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
 • تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه‌هاي اداره كل استان در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي ابلاغ شده.
 • بررسي امكانات و سياست‌هاي كلي اقتصادي استان و برنامه‌هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راه‌هاي ارتباطي، توسعه زمين، مسكن و ساختمان در منطقه.
 • تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي وزارت‌خانه و انجام هماهنگي‌هاي لازم با ارگان‌هاي برنامه‌ريزي استان.
 • تلفيق برنامه‌هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها بر اساس خط‌مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
 • كنترل روند پيشرفت برنامه‌ها و فعاليت‌ها و تهيه گزارش‌هاي لازم شركت در شوراي برنامه‌ريزي امور زيربنايي استان.
 • جمع‌آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات موردنياز واحدهاي تابعه به منظور انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم. 

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :