| 30 مهر 1399
En | 

شرح وظايف اداره عمران و بهسازي شهري

  • كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي شهري و توانمندسازي سكونت هاي غيررسمي در راستاي طرح هاي مصوب بالادست و سياست هاي وزارت متبوع
  • بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي ونوسازي محلات، ساختمان هاي باارزش و يا فرسوده
  • پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده هاي شهري
  • بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت، كوتاه مدت و ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع
  • پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در بين شهرداري ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط
  • پيگيري اصلاح كاربري هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري، زندان ها، پادگان ها و نظاير آنها
  • پيگيري انجام حمايت هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه هاي ذيربط

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :