| 30 مهر 1399
En | 

شرح وظايف اداره پيمان و رسيدگي

 • جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه.
 • بررسي طرح هاي زمانبندي شده و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران بر اساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه . 
 • نظارت بر پيشرفت كار پيمانكاران طبق برنامه زمانبندي شده . 
 • تنظيم فرم قرارداد هاي نمونه و كاربرد آنها  در زمان عقد قرارداد هاي مورد نياز .
 • بررسي و تائيد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي و موقت از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمان ها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها . 
 • شركت در كمسيون هاي تحويل موقت و قطعي . 
 • رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران دررابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها . 
 • ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت . 
 • اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط . 
 • رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات . 
 • تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان . 
 • حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :