28 مهر 1400
En | 

شناسنامه خدمات 

هم استانی های عزیز می توانند از خدمات الکترونیک موجود در سامانه شهراه استفاده نمایند.

*** اعداد داخل پرانتز در عنوان فایل ها، شناسه خدمت می باشند. 

 عنواندسته‌بندیتوضیحاتتاریخ اصلاح 
ارایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوره (13051686000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 menati.a@rul.ir - امین منتی1398/04/17دانلود
طرحهای فرادست - طرحهای كالبدی (15021689100)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
طرحهای فرادست - طرحهای توسعه وعمران (15021689101)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
طرحهای عمران - طرحهای مجموعه شهری (15021690103)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
طرحهای عمران - طرحهای طراحی (15021690102)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
طرحهای عمران - طرحهای تفصيلی (15021690101)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
طرحهای عمران - توسعه و عمران (15021690100)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان (15061681000)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
تسهیلات صندوق توسعه ملی (15011687000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 - امین منتی - menati.a@rul.ir1398/04/17دانلود
تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهای برنامه های توسعه (13051688000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 - امین منتی - menati.a@rul.ir1398/04/17دانلود
تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات (15051680000)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
تامین منابع جنسی (مصالح) (13051685000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 - امین منتی - bahrvand.s@rul.ir1398/04/17دانلود
تامين عكس و نقشه (15021691000)معاونت معماری و شهرسازیآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها (15061679000)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - کنترل بازرسی (13041682110)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - مهندسی (13041682104)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - شخص حقوقی طراح و ناظر (13041682109)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - شخص حقوقی تبصره 4 ماده 11 (13041682108)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی (13041682102)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - سازندگان مسکن و ساختمان (13041682107)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقوقی (13041682106)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - دفاتر طراحی (13041682100)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - خدمات آزمایشگاهی (13041682105)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
بروزرسانی پایگاه اطلاعات مكانی طرحها (15021692000)معاونت معماری و شهرسازی آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠1398/04/17دانلود
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان (15061677000)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 332414501398/04/17دانلود
ارتقاء سطح دانش فنی -مدیریت و راهبری آموزشهای تخصصی (18051678000)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 332414501398/04/17دانلود
ارتقاء سطح دانش فنی -آزمون ورود به حرفه (18051678000)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
پروانه اشتغال به کار - کاردانی (13041682103)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - - ghavami.a@rul.ir تلفن: 332414501398/04/17دانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازها (15061676000)معاونت مسکن و ساختمانآدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 332414501398/04/17دانلود
Loading
  • نظر خود را در خصوص خدمات ارائه شده در اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان با شرکت در نظر سنجی به ما انتقال دهید. همچنین شما می توانید در صورت داشتن شکایت در خصوص خدمات ارائه شده (الکترونیک و غیر الکترونیک) از دکمه طرح شکایت در انتهای فرم استفاده نمایید.
اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :