03 آبان 1400
En | 

وظایف مديريت توسعه منابع

 • سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله.
 •   نظارت بر گردشكار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي مالي و محاسباتي و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به قائم مقام وزير و مديركل استان.
 •   سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني  مورد نياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني.
 •   نظارت برفعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق برنامه تحول اداري و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان و حوزه ستادي وزارتخانه.
 •   نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و اصلاح روشها با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقا بهره وري، كارايي، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها.
 •   نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي...
 •   نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل: انساني،مالي و ... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه.
 •   نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قطعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.
 •   نظارت برچگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي.
 •   نظارت برانجام امور دبيرخانه اي اداره كل.
 •   نظارت برنحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 •   نظارت برنحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 •   كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم  دفاتر مالي واموالي اداره كل با تبادل نظر  و همكاري واحدهاي ذيربط استان.
 •   برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.
 •   نظارت برحسن اجراي آيين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زير مجموعه.
 •   برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان.
 •  شركت دركميسيونها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آيين نامه هاي موضوعه.

 

*** برای ارتباط مستقیم با مدیران می توانید به صفحه درخواست ملاقات با مدیران مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی محسن صارمیان طهماسبی
سمت

 مدیریت نوسعه منابع

تلفن تماس: 06633218211

ایمیل: saremian.m@rul.com

Last Modified On: یکشنبه 02 آبان 04:52

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :