03 آبان 1400
En | 

وظایف مديريت ساخت و توسعه راه ها

 • برنامه ريزي و توسعه راههاي اصلي ،فرعي منطقه اي و روستايي با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان با توجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي.
 • همكاري درتنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث وتوسعه راههاي فرعي و روستايي.
 • مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور كنترل و تصويب آن.
 • انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها.
 • انتخاب برتهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان.
 • ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني.
 • بررسي درخواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثير آن به منظور پرداخت.
 • كنترل وتاييد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقرارت و ضوابط مربوط.
 • ارزشيابي وتاييد كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.
 • تهيه و تنظيم صورت وضعيت كاركرد موقت و قطعي پيمانكاران، رأساً يا از طريق مهندسان مشاور، رسيدگي وارائه به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب
 • تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرايي پيمانكاران راههاي فرعي و روستايي طرف قرارداد طبق ضوابط.
 • تاييد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.
 • پيگيري واعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره.
 • پيگيري ونظارت مداوم بر پيشرفت برنامه هاي راهسازي واجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان.
 • بررسي وارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي.
 • مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل ونقل جاده اي كشور.
 • بررسي وتصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و همچنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه.
 • بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني.
 • بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي اجرايي پلها و ابنيه فني و نظارت برطرحهاي زيرسازي و روسازي راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي.

*** برای ارتباط مستقیم با مدیران می توانید به صفحه درخواست ملاقات با مدیران مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی گودرز باباعباسی
سمت

مدیریت ساخت و توسعه راهها

تلفن تماس: 06633407345

ایمیل: babaabasi.g@rul.com

Last Modified On: یکشنبه 02 آبان 04:52

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :