30 شهریور 1400
En | 

وظایف مديريت شهرسازي و معماري

 • راهبري و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري.
 • راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران، مجموعه ها و جامعه شهري، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و شهري، شهرک ها و شهرهاي جديد.
 • راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي وناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري کشور.
 • راهبري دبيرخانه هاي کميسيونهاي تخصصي مسکن و شهرسازي و کميسيون ماده ? در استان
 • راهبري و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي.
 • نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، طرحهاي ويژه، طراحي شهري و معماري، مطالعاتي و تحقيقاتي.
 • شرکت درکميسيونها، کميته ها، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.
 • راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و کوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذکور.
 • همکاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش شهرسازي ومعماري.
 • راهبري و نظارت بر کليه امور مربوط به بخش شهرسازي ومعماري در استان.
 • همکاري و مشارکت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح، قوانين و ضوابط و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله.

*** برای ارتباط مستقیم با مدیران می توانید به صفحه درخواست ملاقات با مدیران مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی دکتر محمد حسین شاکرمی
سمت

مدیریت شهرسازی و معماری

تلفن تماس: 06633207050

ایمیل: shakarami.m@rul.com

Last Modified On: چهارشنبه 24 شهریور 09:59