30 شهریور 1400
En | 

وظایف مديريت مسکن و ساختمان

 • راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله.
 • راهبري اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان.
 • راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره کل نظام مهندسي ساختمان استان و کانون کاردانهاي فني و ساير تشکلهاي حرفه اي و صنفي.
 • راهبري امر ارتقاء کيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات، روشها و ساختار اداري و اجرايي مربوطه.
 • راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تامين و توسعه مسکن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشارکت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسکن.
 • راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني.
 • راهبري امر همکاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسکن و ساختمان.
 • راهبري امر مديريت توليد و عرضه مسکن.
 • تشويق استفاده کنندگان از فناوري هاي نوين در ساخت وتوليد انبوه مسکن و ساختمان و نظارت بر ايجاد بانک اطلاعات مربوط به توليد کنندگان مسکن و ساختمان.
 • شرکت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا وپيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديرکل.
 • شرکت در کميسيونها، کميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.

*** برای ارتباط مستقیم با مدیران می توانید به صفحه درخواست ملاقات با مدیران مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی رضا پیامنی
سمت

 مدیریت مسکن و ساختمان

تلفن تماس: 06633242056

ایمیل: payamani.r@rul.com

Last Modified On: چهارشنبه 24 شهریور 09:59